GODDESS ADHD

En forskargrupp med fokus på neuropsykiatri

GODDESS ADHD

En internationell och tvärprofessionell forskargrupp

Gender-informed research to Overcome Diagnostic Delay and Emotional dysregulation through Self-awareness and Self-efficacy in female ADHD

Woman 1245817 1280

"Vägen till jämställdhet? Självinsikt, självmedkänsla och självförtroende!"

Mäns kroppar har varit, och är fortfarande, normen inom medicin och samhälle. Men kvinnor är faktiskt inte bara mindre män. Biologiska faktorer, som till exempel våra könshormoner, påverkar risken för både kroppsliga och psykiska hälsoproblem.

Trots det har forskning och vård nästan uteslutande varit inriktad på hur det är och blir för pojkar och män. Den här snedvridna verklighetsuppfattningen och att det tar så otroligt lång tid innan kunskap och forskning implementeras i vården kan innebära allvarliga konsekvenser för flickor och kvinnor.

"Tänk inte så mycket på hur du mår, tänk på hur det går!"

GODDESS ADHD

Pexels Cottonbro Studio 3778361

"Kunskap är makt och makt är ansvar!"

Vi är ett gäng forskare med olika bakgrund och kompetens som alla är intresserade av hur kön, genus och psykiska symtom hänger ihop med ”det verkliga livet”.

Vårt mål är att öka kunskapen i samhället och förbättra vården genom precisionsmedicin för flickor och kvinnor med ADHD.

Vi är övertygade om att ett fokus på flickor och kvinnors kroppsliga, psykiska och sexuella hälsa kan påverka hälsoutfallen för både pojkar och flickor, män och kvinnor i generationer framåt. 

Varför det behövs mer forskning!

HKK Profile Transp

"Negativa psykiska och somatiska hälsoeffekter är vanliga hos kvinnor med ADHD och resulterar ofta i funktionsrubbningar och lidande. Kvinnor med ADHD, odiagnostiserade eller diagnostiserade, känner sig ofta ignorerade, övergivna eller missförstådda av den konventionella vården. Det kan i sin tur leda till misstro och desperation, eftersom kvinnorna fortsätter att söka efter förklaringar och lösningar på sina psykiska problem, diffusa somatiska symtom och smärttillstånd.

Ett begränsat antal studier – ofta av låg kvalitet – har undersökt enskilda fenomen och följdeffekter hos denna ansenliga patientgrupp. Det har tagit stora resurser i anspråk från sjukvården, men framför allt saknas det ändå helt och hållet forskning om och förståelse för dessa människors hälsa, vardagsfunktion och livskvalitet.

Denna kunskapslucka ger en möjlighet för opportunistiska föreskrivare av "hälsokurer", medicinsk rådgivning och långtgående livsstilsförändringar. Det inkluderar extrem motion eller kostomläggningar såsom uteslutning av koffein, gluten, kolhydrater eller andra extrema dieter.

Ytterligare andra hävdar att problemen handlar om "hormonell obalans" och ordinerar icke evidensbaserade hormonella behandlingar, eller kombinationer av vitaminer och örtextrakt som kan köpas på nätet. Dessa behandlingar kan potentiellt leda till mer skada än nytta och ytterligare stress för individer som redan är benägna att drabbas av ångest och depression.

Seriösa vårdgivare konstaterar att kvinnor med ADHD är särskilt benägna att uppsöka icke evidensbaserade vårdmetoder och rapporterar ett akut behov av evidensbaserad rådgivning för kvinnor med ADHD, under hela deras livstid."

Lotta Borg Skoglund och
Helena Kopp Kallner,
överläkare på avdelningen för klinisk forskning och enheten för kliniska prövningar vid avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Danderyds sjukhus

Team GODDESS ADHD

Ledande forskare (PI:s) för vår internationella och tvärprofessionella forskargrupp GODDESS är Lotta Borg Skoglund, Helena Kopp Kallner och Lisa Thorell. 

I forskargruppen ingår kollegor inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, beroendemedicin, gynekologi och obstetrik, epidemiologi, utvecklingspsykologi, sociologi och samhällsvetenskap.  

Genom aktiva samarbeten med patienter, anhöriga och samhället i stort hoppas vi kunna bidra till spridning av kunskap om psykisk hälsa, hormoner och ADHD.

Läs mer om vår forskning på Letterlife.

Epidemiologisk forskning

Kvalitativ forskning

I pipeline?

Human 4994388 1280

Vi beklagar att flickor och kvinnors hälsa inte har prioriterats historiskt sett.

Vi vill vara en del av lösningen framåt.

Vi hoppas att vår forskning lägger grunden för ny, precisionsmedicinsk satsning på flickors och kvinnors psykiska hälsa.

Vi tror att digitala brukardrivna initiativ med fokus på individspecifik egendata är framtiden.

Vi vet att en satsning på flickor och unga kvinnors psykiska hälsa har potential att förbättra psykisk och kroppslig hälsa för barn i generationer framåt.

Självkänsla och självförtroende genom självkännedom!